{ "@metadata": { "authors": [ "Armin1392" ] }, "htmltags-desc": "اجازه برای نمایش برچسب‌های اچ‌تی‌ام‌ال از یک تنظیم از پیش تعیین شده", "htmltags-notagname": "ویژگی \"نام برچسب\" باید برای این برچسب تنظیم شود.", "htmltags-unsupportedtag": "نام برچسب $1 برای پشتیبانی نشده‌است." }