{ "@metadata": { "authors": [ "Bjankuloski06" ] }, "htmltags-desc": "Овозможува приказ на HTML-ознаки од предодреден збир", "htmltags-notagname": "За оваа ознака мора да се зададе атрибутот „tagname“.", "htmltags-unsupportedtag": "Ознаката по име „$1“ не е поддржана за ." }